ANBI

Download het Beleidsplan Hervormd Poederoijen 2023-2027

Download het ANBI transparantie document diaconie


Download het ANBI overzicht 2022 diaconie

Download het ANBI overzicht 2022 kerkrentmeesters

Download het ANBI overzicht 2021 diaconie

Download het ANBI overzicht 2021 kerkrentmeesters

Download het ANBI overzicht 2020 diaconie

Download het ANBI overzicht 2020 kerkrentmeesters

Download het ANBI overzicht 2019 diaconie

Download het ANBI overzicht 2019 kerkrentmeesters

Download het ANBI overzicht 2018 diaconie

Download het ANBI overzicht 2018 kerkrentmeesters

Download het ANBI overzicht 2017 diaconie

Download het ANBI overzicht 2016 diaconie

Download het ANBI overzicht 2017 kerkrentmeesters

Algemene gegevens Kerkrentmeesters

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Poederoijen en Loevestein
RSIN/Fiscaal nummer: 815301881
Website adres: www.hervormdpoederoijen.nl
E-mail: sriba@hervormdpoederoijen.nl
Adres: Maasdijk 42
Postcode: 5307 HP Poederoijen
Plaats: Poederoijen
Postadres: Burgemeester Posweg 21
Postcode: 5307 HA
Plaats: Poederoijen

De Protestantse gemeente te Poederoijen en Loevestein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

 1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan 2023-2027 van onze gemeente.

 1. Beloningsbeleid.

Hiervoor verwijzen we naar de regeling Arbeidsvoorwaarden van de PKN

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voor de activiteiten verwijzen wij u door naar de agenda.

 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten Kerkrentmeesters
 begroting rekening
2016 2014
 
baten
 
 Opbrengsten uit bezittingen  €               71084  €          62520
 Bijdragen gemeenteleden  €               27800 €                    26167
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €             1700  €                  103
Totaal baten  €           100584  €             88790
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €         59756  €               58391
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                  3100  €                 3918
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €               5600  €                5143
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €                45900  €                13474
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €            1200  €                 1000
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              4600  €             6103
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €               1300  €                     2984
Totaal lasten €                  121456  €                  91013
Saldo baten en lasten -20872 -2223
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen   -21250  -2353
Resultaat (baten – lasten)  €                  378  €               130

 

 

 

 

 

Algemene gegevens Diaconie

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Poederoijen en Loevestein
RSIN/Fiscaal nummer: 824122859
Website adres: www.hervormdpoederoijen.nl
E-mail: diaconie@hervormdpoederoijen.nl
Adres: Maasdijk 42
Postcode: 5307 HP
Plaats: Poederoijen
Postadres: Maasdijk 40
Postcode: 5307 HP
Plaats: Poederoijen

 

De Protestantse gemeente te Poederoijen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

 

 1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad.8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

 1.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan 2023-2027 van onze gemeente.

 1. Beloningsbeleid.

Hiervoor verwijzen we naar de regeling Arbeidsvoorwaarden van de PKN

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 1.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voor de activiteiten verwijzen wij u door naar de agenda.

 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen

 

 begroting rekening
2016 2014
 
baten
 
 Opbrengsten uit bezittingen  €             200  €            194
 Bijdragen gemeenteleden  €          9025  €               8711
Totaal baten  €          9225  €               8905
 
lasten
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €                5000  €      4587
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                  3000  €                 3806
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                     750  €                750       –
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                    325  €                    352       –
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                            –  €                  –
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                            –  €                           –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €               150  €                   175
Totaal lasten  €                      9225  €                9670
 
Resultaat (baten – lasten)  €             0  €               -765