Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief november 2017

Verkiezing kerkenraad:
Veel gemeenteleden hebben namen ingediend voor de vacature van Ouderling-Kerkrentmeester Bok en voor de vacature van Diaken Roseboom. Hieruit blijkt uw betrokkenheid op de gemeente. Als kerkenraad zijn we daar zeer verheugd over. Op woensdag 15 november is er een kerkenraadsvergadering waarin we de ingediende namen zullen bespreken en dubbeltallen zullen opstellen of rechtstreeks zullen verkiezen. Bid u voor de kerkenraad om wijsheid en om de leiding van Gods Geest? Bid u ook voor een verlangen bij gemeenteleden om de kerk van hun Heiland te dienen in het ambt? Op zondag 19 november zullen we u in de afkondigingen informeren over de uitkomst van deze kerkenraadsvergadering.

Dankdag:
Dit jaar is het laatste jaar dat de dankdag een week na de landelijke dankdag gehouden zal worden. Vanaf volgend jaar zal onze gemeente de bid- en dankdagen gewoon op de landelijke dag houden.

Als u als ouders met uw kinderen naar de middagdienst komt, dan verzoeken wij u om samen met uw kind(eren) plaats te nemen in de kerkbank ter bevordering van de rust en eerbied in de dienst.

Zondagschool:
Zondag 8 oktober was de startmiddag van de zondagsschool en mochten we 45 kinderen welkom heten! Deze middag stond in het teken van het HGJB thema “Open je ogen”. We luisterden naar het Bijbelverhaal over de blinde Bartiméus die door de Heere Jezus ziende werd gemaakt. Daarna speelden we verschillende spelletjes waarbij we de ene keer wel en de andere keer niet onze ogen mochten gebruiken. Het was een leerzame en fijne middag!
Intussen zijn we een aantal weken verder en hebben we met elkaar nagedacht en gewerkt over 500 jaar Reformatie, het leven van Maarten Luther, de Drie-eenheid van God en Dankdag voor gewas en arbeid.
We bidden voor en met elkaar, voor mensen dichtbij en ver hier vandaan, maar danken ook voor alles wat we van God ontvangen, en dat is meer dan we misschien wel denken.
We zijn blij en dankbaar met de trouwe opkomst en zien uit naar de volgende ontmoetingen!
Bidt u en bidden jullie met ons mee of de HEERE ons wilt zegenen om ook dit seizoen het goede Nieuws aan onze kinderen door te kunnen geven? Dat de harten van onze kinderen aangeraakt zullen worden en ze Gods liefde in hun jonge leven mogen ervaren?

Dit winterseizoen wil de zondagsschool geld inzamelen voor de vereniging Bartiméus Sonneheerdt.
Waarom steunen wij deze organisatie? Blinde en slechtziende mensen moeten volop kunnen meedoen in de maatschappij en hun talenten kunnen ontwikkelen. Bartiméus Sonneheerdt zet zich daarvoor in en werft fondsen om kleine en grootschalige projecten voor blinden en slechtzienden mogelijk te maken. Het gaat om projecten die de overheid niet financiert zoals aangepaste fietsen of bijzondere computertoepassingen. Bartiméus Sonneheerdt doet dit werk vanuit een christelijke levensovertuiging. Meer informatie over de projecten en het werk van Bartiméus Sonneheerdt is te vinden op www.steunbartimeus.nl
Sparen jullie allemaal mee? En ouders, vergeet u niet het geld aan uw kind mee te geven!?
Laten we samen ervoor zorgen dat we aan het eind van dit seizoen een mooi bedrag kunnen overmaken!

Hartelijke groeten van Geerie, Petra, Astin, Inge, Juda en Annette

Achter op deze nieuwsbrief vind u de activiteitenkalender voor de maand november.

De kerkenraad.