Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016

 

Zusters en broeders,

Het nieuwe winterwerkseizoen is inmiddels van start gegaan. Hopelijk mag u al terugkijken op een aantal gezegende samenkomsten.

 

Bezinningsbijeenkomst Heilige Doop:

Deze maand is er een activiteit die nog niet eerder in onze gemeente heeft plaatsgevonden. Het betreft een bezinningsbijeenkomst voorafgaand aan de aanstaande bediening van de Heilige Doop. Deze zal voortaan elke woensdagavond voorafgaand aan een zondag waarop de Heilige Doop bediend wordt, gehouden worden. Net als bij het bezinningsmoment voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal, is deze bijeenkomst bedoeld als voorbereiding op de viering van het sacrament. Wij zijn het niet zo gewend om ons als gemeente voor te bereiden op de Heilige Doop. Misschien komt dit doordat we de Heilige Doop minder zien als een sacrament dat de hele gemeente aangaat, of doordat we het sacrament van de Heilige Doop minder heilig vinden dan het Heilig Avondmaal. Toch wil de Heilige Doop, net als het Heilig Avondmaal, het door God geschonken volkomen heil in Christus voor de gehele gemeente zichtbaar maken. God wil ons hierdoor brengen tot geloof-in, verwondering-over en aanbidding-van Zijn verkiezende liefde in Christus Jezus onze Heere.

In vergelijking met de bezinning op het Heilig Avondmaal, zal de bezinning op de Heilige Doop iets minder meditatief (overdenkend) en iets meer educatief (onderwijzend) van aard zijn. De aanleiding tot het houden van dit bezinningsmoment is namelijk de geringe kennis over de Heilige Doop van velen binnen onze gemeente. Dit betreft niet alleen aanstaande doopouders, maar ook vele andere gemeenteleden. Daarom leek het ons als kerkenraad goed ons als gemeente blijvend te bezinnen op de rijke en veelkleurige betekenis van de Heilige Doop. We zullen dit doen met het doopformulier als leidraad.

Ds. H. van den Belt heeft hier in het verleden een mooi boekje over geschreven met als titel ‘Een eeuwig verbond’. Helaas is dit boekje momenteel niet nieuw te koop en zullen we zolang een kopie verzorgen van het hoofdstuk dat we hopen te behandelen. Aanstaande woensdag hopen we hoofdstuk 1 te behandelen met als titel ‘Wat beweegt je tot de doop?’. Een kopie hiervan vindt u achter op de leestafel. U bent van harte welkom op woensdag 2 november om 20.00 uur in het bovenzaaltje van de kerk. Als u niet in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn, kunt u toch een kopie meenemen om de inhoud ervan thuis te bestuderen en te overdenken.

Allen een gezegende doopbediening toegewenst.

 

Nieuws van de zondagschool:

De zondagsschool is weer begonnen! De eerste zondag van dit seizoen was het thema: ‘Samen bij Eén’. We hebben het verhaal gehoord van het gebed van Mozes, waarbij hij ondersteund werd door Aäron en Hur. Hierna hebben we sketches gezien van bidden in deze tijd en gekeken hoeveel kinderen bijéén in een winkelwagentje en auto pasten.

Het geld dat we dit jaar ophalen is voor een project van 10 27. Zij willen hulp bieden aan kinderen in de krottenwijken van Villa Maria (Lima).

We gaan met elkaar luisteren naar verhalen uit de Bijbel en met elkaar praten en zingen over de Here Jezus. Alle kinderen zijn van harte welkom! Bidt en leeft u met onze kinderen mee??

 

Achter op deze nieuwsbrief staat de agenda voor de maand november.

 

De kerkenraad.