Nieuwsbrief november 2015

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het winterseizoen 2015 / 2016. Dankbaar mogen we constateren dat al het gemeentewerk weer is begonnen. Inmiddels is de herfstvakantie voorbij en leven we weer toe naar de periode van advent. Daarvóór komen we nog op woensdag 11 november samen om de Here te danken voor alle goede gaven die Hij ons in het afgelopen jaar heeft geschonken. Er zijn die dag twee diensten. De middagdienst begint om 14.30 uur en is de zogenaamde kinderdienst. We staan dan stil bij het thema: Vooruit. Blik terug! n.a.v. Genesis 35: 1 t/m 5. De avonddienst begint om 19.00 uur.

Zondagsschool – Zoals gebruikelijk in de wintermaanden informeren wij u ook dit jaar weer iedere maand over de stand van zaken binnen de zondagsschool. We zijn dit seizoen gestart op 27 september met een sketch door de leiding over het HGJB-thema: meer dan genoeg, delen in overvloed, talenten! Ondertussen leerden de kinderen hoe ze kunnen delen en wat ze met hun talenten kunnen doen en hoe ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Alle kinderen hebben persoonlijk € 2 uit de diaconiekas ontvangen om, net zoals in de Bijbel met de gelijkenis van de talenten, de € 2 proberen te vermeerderen door gebruik te maken van je talenten! Alles wat de kinderen hiermee verdienen wordt in de dankdagcollecte gedaan, waarmee de kinderen ook weer leren delen van onze overvloed. Helpt u de kinderen met het vermeerderen van hun twee euro….? Iedere zondag komen we gezellig samen. Natuurlijk leren we dan veel uit de Bijbel en zingen we allerlei mooie liedjes. Steeds verzinnen we als leiding weer een manier om het Bijbelverhaal duidelijk te maken aan en voor de kinderen. Ons aandachtspunt voor dit seizoen zijn de zieken, de ouderen en de mensen die iets te vieren hebben (zoals bijv. een jubileum) uit onze gemeente! We bidden voor deze mensen en we hebben ook zelf kaarten gemaakt voor hen. Als je als gemeentelid ouder dan 75 jaar wordt, ontvangt u dit jaar ook nog een schitterende fotokaart van onze zondagsschoolkinderen. We hebben veel trouwe leden waar we als leiding erg blij mee zijn. Dit jaar hebben we er ook een nieuwe juf bij: Petra de Bode. We zijn heel blij dat zij de plaats van Gea van Vugt in kan en wil nemen. Gea, bedankt voor alle jaren trouwe zondagmiddaguurtjes. We zijn je nog erg dankbaar! Wilt u voor ons bidden de komende periode? Voor de kinderen, dat ze net zo mogen blijven geloven als een kind, zonder twijfel vertrouwend meelopend aan Gods hand? En natuurlijk voor ons als leiding, wij hebben uw gebed nodig om, bemoedigd door de gemeente van God, samen met u de kinderen onderwijs te kunnen geven in een leven samen met onze God!

Actiedagcomité – In het voorjaar van 2016 hopen we weer een actiedag te organiseren. Naast het mooie financiële resultaat waarmee het reilen en zeilen van de kerk gaande kan worden gehouden, is deze dag vooral ook bedoeld om de onderlinge banden te verstevigen en met elkaar het gemeente-zijn te ervaren. Om deze dag te kunnen houden zijn de kerkrentmeesters op zoek naar enkele dames en/of heren die deze dag willen organiseren. U kunt zich hiervoor opgeven bij Hans Bok 06-22982286 of op hansbok@hervormdpoederoijen.nl 

Toren – De restauratie van de kerktoren vordert gestaag. Op het dak vinden al vele leien een plaats en in deze dagen zal de voeger aan zijn taak beginnen. Deze zal ongeveer drie weken werk hebben zodat over ongeveer drie weken het belangrijkste werk is gedaan. Hierna zullen het uurwerk en de haan teruggeplaatst worden.

Vrijwillige bijdrage – In de loop van de maand november ontvangt u weer de acceptgirokaart voor de vrijwillige bijdrage voor het tweede halfjaar 2015. Opnieuw willen we de actie vrijwillige bijdrage hartelijk bij u aanbevelen. In de begeleidende brief bij de acceptgirokaart vindt u nadere informatie over de financiële situatie van onze gemeente.

Vele handen maken licht werk – Voor het schoonhouden van de kerk zijn de kerkrentmeesters nog op zoek naar enkele dames die het schoonmaakteam willen versterken. Bent u in de gelegenheid om ongeveer vijf keer per jaar de reguliere schoonmaakwerkzaamheden in de kerk te verrichten, geef u dan voor 1 december op bij ouderling-kerkrentmeester Hans Bok  via telefoonnummer 06-2298 2286 of mail hansbok@hervormdpoederoijen.nl

Verkiezing kerkenraad – Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen in alfabetische volgorde opgesteld. In de vacature ouderling: broeder T. Versteeg, K. v. Gelreweg 2a  en broeder M. v.d. Werff, M. v. Rossumweg 27. In de vacature diaken: broeder D. de Bode, Herman de Ruiterstraat 18 en broeder J. Verhoeks, Burg. Posweg 10. De verkiezingsvergadering zal worden gehouden op donderdag 5 november 2015 om 20.00 uur in De Rank. We bevelen deze verkiezingen aan in de voorbede van de gemeente opdat het werk in de gemeente ook in de toekomst voortgang mag hebben.

Muziekinstrumenten – Al enige tijd is er in de gemeente een muziekgroep actief. U hoorde hen al enkele keren bij het zingen na de dienst. N.a.v. het beleidsplan heeft de kerkenraad nagedacht over het gebruik van muziekinstrumenten tijdens de erediensten. De kerkenraad heeft besloten om tijdens bijzondere diensten de muziekgroep uit te nodigen een gedeelte van de  gemeentezang te begeleiden. Voor de eerste keer zal dat zijn in de dienst op Eerste Kerstdag. We hopen en bidden dat ook dit zal bijdragen aan de lof en eer van onze God en tot opbouw van de gemeente.

De kerkenraad wenst u van harte een gezegend winterseizoen.