Nieuwsbrief november 2013

Zusters en broeders,

Beroepingswerk: Op dit moment is de beroepingscommissie druk bezig met de voorbereidingen om te komen tot het uitbrengen van een beroep. We hopen u hierover in de loop van enkele weken meer informatie te kunnen geven.

Vandaag zondag 27 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de Herberg. Hieronder kunt u lezen wat het werk van de Herberg inhoudt.

In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg haar deuren op landgoed De Pietersberg in Oosterbeek. Een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren en de slagregens die de grond onder hun voeten dreigen weg te spoelen. Ze krijgen weer oog voor de tekenen van Gods liefde en (her)vinden het evenwicht in het leven. Anderen komen een aantal dagen voor retraite (midweek) om zich te bezinnen op geloofs- en levensvragen. In de Herberg kunnen maximaal 20 gasten verblijven. Iedereen heeft een eigen kamer, een aantal daarvan zijn rolstoeltoegankelijk. De verblijfsduur voor een Herberggast is minimaal drie en maximaal zes weken. In het programma voor de Herberggast is geprobeerd een balans te vinden tussen gezamenlijke en individuele programmaonderdelen en vrije tijd. U gebruikt de maaltijden gezamenlijk met medegasten en vrijwilligers. Ook wordt er samen koffie en thee gedronken. Bijbelbesprekingen, creatieve activiteiten en de themaochtend (rond het thema zelfvertrouwen) worden gehouden op vaste dagen en tijdstippen. Dagopeningen en dagsluitingen vinden plaats in de kapel. Verder is er iedere week een gesprek met de persoonlijk begeleider. Drie keer per week is er gelegenheid bezoek te ontvangen. Tussen deze vaste onderdelen door is er gelegenheid voor eigen activiteiten in huis of rond De Pietersberg. De prachtige omgeving nodigt er toe uit. Fietsen zijn aanwezig. In de Herberg is een kleine professionele staf. Heel veel taken, zowel overdag als ’s avonds en in het weekend, worden echter door vrijwilligers gedaan. Vanuit de liefde van Christus willen zij op allerlei manieren hun steentje bijdragen. Ze werken in de tuin, bereiden maaltijden, verzorgen het interieur, geven aandacht en zorgen voor een goede sfeer. Vier jongeren doen een diaconaal jaar en wonen in Het Koetshuis. Juist het werk van de vrijwilligers zorgt ervoor dat gasten zich welkom en gewaardeerd weten. Wanneer in woord en daad de liefde van Christus centraal staat, is dat mede bepalend voor de sfeer in huis. De Herberg is bedoeld als aanvulling op de ondersteuning zoals die gegeven wordt in de plaatselijke kerkelijke gemeente. Ambtsdragers en gemeenteleden worden regelmatig geconfronteerd met gemeenteleden die veel problemen hebben. Soms volstaat (pastorale) zorg niet en is het nodig om ergens anders nieuwe krachten op te doen. Vanaf het begin van haar ontstaan ziet de Herberg het als haar taak om hierin te voorzien en zo dicht mogelijk naast de gemeente te staan. Nog steeds wil de Herberg niet los van de gemeente functioneren, maar graag met haar samenwerken. Tijdens het verblijf in de Herberg wordt (als de gast hiermee instemt) contact gezocht met de plaatselijke gemeente. Tijdens een eindgesprek met iemand van de plaatselijke gemeente, de begeleider en de gast kan de verblijfperiode in de Herberg worden geëvalueerd. We bespreken onder andere welke (pastorale) nazorg door de gemeente geboden kan worden. Alle gasten betalen een dagprijs. Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. Dankzij de steun van veel diaconieën en particulieren in het land kunnen de verblijfskosten betrekkelijk laag worden gehouden. Zie voor verdere informatie de website. Als u denkt over een verblijf, dan dient u telefonisch contact op te nemen. Na het telefoongesprek is er altijd een intakegesprek op De Pietersberg. In dit gesprek wordt duidelijk of een verblijf zinvol kan zijn en krijgt u een indruk van het gebouw, de omgeving en het programma van de Herberg.

In de loop van de maand november ontvangt u van het college van kerkrentmeesters een acceptgirokaart waarmee het tweede halfjaar van de vrijwillige bijdrage betaalt kan worden. Aanbevolen.

Binnenkort zal het kerkgebouw en de Rank weer een grondige schoonmaakbeurt ondergaan. Na het schuur- en schilderwerk van het interieur is dat geen overbodige luxe.

De bouw van de nieuwe pastorie vordert gestaag. Vrijwilligers voor het verlenen van hand- en spandiensten zijn nog steeds welkom. Opgeven kan bij Hendrik Roseboom.

Momenteel wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe website voor de gemeente. De huidige site is aan het verouderen. In de nieuwe opzet en de vernieuwde programmatuur moet het mogelijk zijn om de site beter up to date te houden.

We wensen u allen voor de komende tijd van harte Gods zegen. In het bijzonder hebben we daarbij de broeders G. Hak, J. Bok en C. Nieuwkoop in gedachten, die in de komende week een beslissing nemen op de verkiezing of herbenoeming, in het Ambt.

De Kerkenraad.