Nieuwsbrief mei 2016

Onderwerp: Verkiezing ambtsdragers (nieuwsbrief mei 2016)

 

Zusters en broeders,

 

Voor u ligt een nieuwsbrief die opgesteld is naar aanleiding van de bijzondere kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 2 mei 2016. Op deze vergadering heeft de kerkenraad unaniem besloten broeder T. Versteeg (K. v. Gelreweg 2a te Poederoijen) te verkiezen in het ambt van ouderling in onze gemeente. Aangezien deze procedure van verkiezen afwijkt van de in onze gemeente gebruikelijke gang van zaken, heeft het de kerkenraad goed gedacht om de gevolgde procedure middels deze nieuwsbrief aan de gemeente toe te lichten. Op de eerstvolgende gemeenteavond zal de gevolgde procedure mondeling worden toegelicht. Tevens zal er op deze gemeenteavond gestemd worden over de wijze waarop de ambtsdragers de komende zes jaar, ingaande vanaf 1 januari 2017, gekozen zullen worden.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er twee manieren om een ambtsdrager te verkiezen:

–      Verkiezing door middel van het opstellen van een kieslijst door de kerkenraad (Ordinantie 3, artikel 6, lid 3)

–      Verkiezing door middel van het opstellen van een dubbeltal door de kerkenraad (Ordinantie 3, artikel 6, lid 4)

In onze gemeente hanteren we de wijze van verkiezen zoals beschreven in lid 4. Voor deze wijze van verkiezen heeft de gemeente bijna 6 jaar geleden gekozen voor een periode van 6 jaar. Deze periode loopt aan het einde van dit kalenderjaar af.

Hoewel deze verkiezingswijze binnen onze gemeente meestal heeft geleid tot het opstellen van een dubbeltal door de kerkenraad en de daarop volgende verkiezing door de gemeente, kan binnen deze verkiezingswijze onder bepaalde voorwaarden de verkiezing ook rechtstreeks door de kerkenraad plaatsvinden.

Deze bepaalde voorwaarden zijn:

–      Er is voor een vacature geen naam van een persoon ingediend die door 5 of meer stemgerechtigde gemeenteleden is aanbevolen.

–      Er is voor een vacature maar 1 naam van een persoon ingediend die door 5 of meer stemgerechtigde gemeenteleden is aanbevolen.

In het laatste geval, kan de kerkenraad alleen de broeder verkiezen die door 5 of meer stemgerechtigde gemeenteleden is aanbevolen. In het eerste geval kan de kerkenraad ieder verkiesbaar gemeentelid verkiezen. In beide gevallen kan de kerkenraad er voor kiezen om toch een dubbeltal op te stellen. In alle andere gevallen moet de kerkenraad een dubbeltal opstellen. De namen van dit dubbeltal kunnen afwijken van de ingediende namen.

Deze keer was er geen enkele persoon door 5 of meer stemgerechtigde gemeenteleden aanbevolen. De kerkenraad heeft unaniem gekozen voor de broeder van wie de naam de meeste keren door de stemgerechtigde gemeenteleden is ingediend. Hieruit blijkt dat de kerkenraad de gemeente niet genegeerd heeft, maar juist heeft recht gedaan aan de door de gemeente ingediende namen.

Bij de afweging van de kerkenraad om geen dubbeltal op te stellen, heeft meegespeeld dat binnen een kleine gemeente als de onze, het niet altijd eenvoudig is om een gelijkwaardig dubbeltal op te stellen. De kerkenraad wil ook vermijden dat er broeders meerdere keren kort na elkaar op een dubbeltal komen te staan. Dit zou de betreffende broeder kunnen schaden en dat willen we ten alle tijden voorkomen.

Wij vragen u voor de verkozen broeder te bidden of God hem de vrijmoedigheid wil geven om zijn verkiezing tot het ambt van ouderling in onze gemeente te aanvaarden. Laten we bedenken dat ook dit een werk van de Heilige Geest is, waarvan we geloven dat Hij is uitgestort op de gemeente.

Hoewel het op dit moment nog niet aan de orde is, is het misschien toch goed om de andere wijze van verkiezing, zoals omschreven in lid 3, als voorbereiding op de komende gemeenteavond waarop de zogenaamde 6-jaarlijkse stemming zal plaatsvinden, kort toe te lichten:

Bij deze manier van verkiezen wordt de naam van elke verkiesbare persoon die door ten minste 10 stemgerechtigde gemeenteleden voor een bepaald ambt is ingediend, op een kieslijst voor het betreffende ambt geplaatst. De kerkenraad kan nog namen toevoegen aan deze lijst. Deze kieslijst kan dus de namen van meerdere (bijvoorbeeld 5) personen bevatten. Als er voor een bepaald ambt (bijvoorbeeld het ambt van ouderling) meerdere vacatures zijn, kan deze lijst gebruikt worden voor meerdere vacatures.

Als voor dat ambt geen naam is ingediend die door tenminste 10 stemgerechtigde gemeenteleden is ingediend, vindt de verkiezing door de kerkenraad plaats.

Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.

Als er meer namen dan vacatures zijn, vindt de verkiezing door de stemgerechtigde gemeenteleden plaats: De persoon(personen) met de meeste stemmen wordt(worden) dan gekozen.

In tegenstelling tot de in lid 4 beschreven wijze van verkiezing, heeft de kerkenraad bij deze manier van verkiezen dus niet de mogelijkheid om de verkiezing van een verkiesbaar gemeentelid van wie de naam voldoende keren is aanbevolen, tegen te houden. De mogelijkheid kan in uitzonderlijke gevallen gewenst zijn, bijvoorbeeld als de kerkenraad op de hoogte is van zaken die het uitoefenen van een ambt ongewenst maken, maar waar de gemeente niet van op de hoogte is.

Verder is de drempel van minimaal 10 aanbevelingen van een bepaalde persoon voordat deze op de kieslijst wordt geplaatst, vrij hoog voor een kleine gemeente als de onze. Hierdoor kan het er in de praktijk op neer komen, dat de verkiezing veelal direct door de kerkenraad plaatsvindt. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente hier haar verantwoordelijkheid zal moeten nemen bij het indienen van namen.

We hopen dat deze nieuwsbrief duidelijkheid heeft gegeven over de gevolgde procedure binnen de door de gemeente gekozen wijze van verkiezen en over de alternatieve wijze van verkiezing waarvoor binnenkort gekozen zou kunnen worden. De komende gemeenteavond krijgt u, voordat de stemming plaatsvindt, een nadere uitleg en is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.

De kerkenraad.