Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief maart 2019

 

 

Beroepingswerk

Inmiddels hebben we als gemeente toestemming ontvangen van het breed moderamen van de classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost voor het beroepen van een predikant tot het verrichten van de ambtelijke werkzaamheden voor 85% van de volledige werktijd. We zijn God dankbaar dat we de taakomvang van de predikant mogen uitbreiden van 70% naar 85%. Dit betekent dat de nieuwe predikant 6 uur extra per werkweek in onze gemeente werkzaam zal zijn.

We hebben bij het mobiliteitsteam van de Protestantse Kerk in Nederland inmiddels advies aangevraagd met betrekking tot geschikte kandidaten. Het zal waarschijnlijk enkele weken duren voordat we dit advies ontvangen.

 

Afgelopen week is de beroepingscommissie voor de derde keer bijeengekomen. Zij heeft de afgelopen weken al heel veel preken van mogelijk geschikte kandidaten beluisterd. Daarnaast heeft zij geprobeerd een beeld te vormen op basis van publiek beschikbare informatie over de mogelijk geschikt geachte kandidaten. De komende weken hopen we in gesprek te gaan met de meest geschikt geachte kandidaat. Daarna zal er een dienst worden bijgewoond. Als het gesprek en de bijgewoonde dienst onze vermoedens van geschiktheid bevestigen, zouden we binnen afzienbare tijd een advies aan de kerkenraad kunnen uitbrengen. We houden u op te hoogte.

 

Gemeenteavond

De datum van de eerstvolgende gemeenteavond is vastgesteld op woensdag 27 maart 2019. Op deze gemeenteavond hopen we de zaken rondom het beroepingswerk en de begroting mondeling toe te lichten en heeft u de mogelijkheid om met de kerkenraad in gesprek te gaan.

 

Beheer De Rank

Het college van kerkrentmeesters heeft Hans Bok en Kees Nieuwkoop bereid gevonden om als beheerders van de Rank op te treden. Het aanspreekpunt voor u vanuit de gemeente is Hans Bok.

De beheerders zorgen voor het in gereedheid zijn van De Rank wanneer er activiteiten plaatsvinden. Ook houden zij toezicht op het in goede orde brengen na afloop van activiteiten.

U kunt hen benaderen indien er buiten het reguliere club-en verenigingswerk activiteiten in De Rank plaats zullen vinden.

Contactgegevens van Hans Bok zijn: 0418-677204 / 06-22982286 of hans.bok@hotmail.com

 

Taakverdeling college kerkrentmeesters

Richard Versteeg is voorzitter van het college. Zijn aandachtsgebied is vooral de pastorie en kindercentrum Kees.

Marc Duijzer is secretaris van het college en zijn aandachtsgebied is de kerk en De Rank.

Johan Brienen is penningmeester met als aandachtsgebied financiën.

 

Schoonmaak kerk

Jarenlang zijn de kerk en De Rank schoongemaakt door een aantal dames uit de gemeente die bij toerbeurt de schoonmaak hebben verzorgd. Wij willen hen als college van kerkrentmeesters daarvoor hartelijk bedanken.

De laatste tijd werd het echter steeds moeilijker om aan voldoende mensen te komen. Als college hebben we nu 2 dames uit de gemeente bereid gevonden om dit op zich te nemen.  Dit zijn Marieke van Driel – van Veen en Petra Brienen – den Tek. Met ingang van 1 februari 2019 zijn ze gestart.  Zij zullen wekelijks in de kerk en De Rank te vinden  zijn om alles zo netjes mogelijk te houden.  Zij hebben daar echter ook uw hulp bij nodig. Mede namens de schoonmaaksters willen wij u vragen om  na de kerkdiensten zoveel mogelijk alle snoeppapier, verwerkingsboekjes en liturgieën mee naar huis te nemen, zodat het niet achterblijft in de banken of onder de stoelen.  Er staat vanaf heden ook een afvalbak achter in de kerk waarin u uw afval kwijt kunt. We wensen als college de schoonmaaksters veel succes met hun werkzaamheden.

 

Meubilair kerk

Onlangs hebben de kerkbanken een verfbeurt gekregen. We hopen dat we als gemeente de kerk zo zullen gebruiken dat de banken er de komende jaren netjes uit zullen blijven zien.

 

De kerkenraad