Nieuwsbrief maart 2015

Onderwerp: nieuwsbrief maart 2015

 

Zusters en broeders,

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2015. Als er verder geen aanleiding meer toe is, zal dit ook de laatste nieuwsbrief zijn van het winterseizoen 2014 / 2015.

Zondagsschool:

Bij de onderbouw werken we over het thema: ‘Het gezin van God’. God zegt in Zijn Woord dat we Zijn kinderen zijn en elkaars broers en zussen. Hoe wil God dan dat we ons gedragen? Om daar achter te komen luisteren we naar Bijbelverhalen die ons leren wat we wel en niet met onze mond, ogen, handen en voeten moeten doen. Ook bidden we speciaal voor verschillende kinderen die vervolgd worden om hun geloof in de Heere Jezus. Bij de bovenbouw werken we over het thema: “Jezus is…de Deur, het levende Water, het Brood des levens, de Rots”. Daarbij leren we het toepasselijke lied OTH 433 ‘Jezus is …’. Ook zijn we ons aan het voorbereiden op de middagdienst op ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Wilt u het zondagsschoolwerk gedenken in uw gebeden? En bidt u mee om een goede voorbereiding en gezegende diensten op Biddag? En voor onze vervolgde broers en zussen? Allemaal de hartelijke groeten van de kinderen van de zondagsschool en de leiding!

Actiedag:

Op zaterdag 7 maart hopen we als gemeente weer een actiedag te houden. Dit keer in en om de Rank. Een dag die gehouden wordt om de onderlinge band van de gemeente te verstevigen, en gastvrijheid uit te stralen naar de mensen om ons heen. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het opknappen van de Rank. Als er mensen zijn die  iets willen bakken,  een appeltaart, cake en of boterkoek, of iets anders willen schenken voor die dag, laat dat dan zo snel mogelijk weten bij Lia Kolbach 673018 of bij Anneke Versteeg 674090. Mailen kan natuurlijk ook annaversteeg@live.com Zonder uw hulp kunnen wij deze dag niet tot een succes maken.

Bid- en dankdagen in de toekomst:

In mei 2014 is er op uitnodiging van het schoolbestuur een vergadering belegd met de kerkenraden van de vier kerken in ons dorp. Tijdens die bijeenkomst kwam vanuit de school de wens naar voren om in de toekomst de bid- en dankdagen te houden op de woensdag ná de landelijke bid- en dankdag. In reactie op dit voorstel voelde onze kerkenraad er in eerste instantie meer voor om, in het geval van het verschuiven van de bid- en dankdag, aan te sluiten bij de landelijke bid- en dankdag. E.e.a. heeft er toe geleid dat we als kerkenraad het schoolbestuur uitgenodigd hebben om hierover (en over andere zaken) nog eens nader van gedachten te wisselen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden in januari van dit jaar. In de kerkenraadsvergadering van februari hebben we als kerkenraad dit gesprek geëvalueerd. Met enige aarzeling heeft de kerkenraad toen unaniem besloten om toch mee te gaan met het voorstel van de school om de bid- en dankdag één week na de landelijke dag te houden. Het belangrijkste argument om dit te doen betreft het belang van onze kinderen. In de situatie waarin we als gemeente zouden vasthouden aan de landelijke bid- en dankdag zullen onze kinderen de voorbereidingen op school rondom het thema van deze dagen moeten missen. Vandaar onze keus om mee te gaan.

Kerkrentmeesters:

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering, heeft de kerkenraad op voorstel van de kerkrentmeesters besloten om in plaats van de papieren collectebonnen over te stappen op collectemunten.  Op dit moment wordt er gewerkt aan de verdere uitvoering van dit besluit. Er komen vier verschillende kleuren munten waarvan de waarde vooralsnog gelijk blijft aan die van de bonnen. Dit betreft rode munten van € 0,75, gele munten van € 1,50, groene munten van € 2,50 en de blauwe munten van € 5,00. De reden waarom we voor deze munten hebben gekozen, is het steeds duurder wordende papier. Door hergebruik van de munten zijn de kosten van munten eenmalig. De kosten van het maken van papieren bonnen komen telkens weer terug. We hopen zo op termijn een kleine bijdrage te leveren aan een beter milieu. 

Kerkvisitatie:

Op dinsdag 31 maart hopen de visitatoren provinciaal onze gemeente te bezoeken. Eén keer in de vijf jaar krijgt iedere gemeente bezoek van de visitatoren. Zij bezoeken de gemeente om te vernemen hoe het staat met het geestelijk welzijn. Voor het grootste deel spitst dit bezoek zich toe op de gesprekken met predikant en kerkenraad. Maar ook u als gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om de visitatoren te spreken. U bent welkom op dinsdag 31 maart van kwart voor 7 tot half 8 in de Rank. Dit keer wordt de gemeente gevisiteerd door ds. J. Plomp uit Putten en ouderling M. Morsink uit Barneveld.

Tot slot:

De komende maand ronden we het winterwerkseizoen af. We mogen terugzien op fijne en gezegende maanden.  Ook in het komende zomerseizoen mogen we elkaar blijven ontmoeten. Iedere zondag staan de deuren van het huis van God wijd open en mogen we komen om te luisteren naar Zijn Woord. Wij wensen u en jou nu al een goede zomer.

 

De kerkenraad.