Nieuwsbrief januari 2019

Beroepingswerk

Om te mogen beroepen, moet je als gemeente eerst toestemming hebben. Een belangrijk onderdeel in de aanvraag van deze toestemming, vormt de begroting voor de komende jaren. Deze begroting kon echter niet zomaar gemaakt worden. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, kan onze gemeente niet rondkomen van de inkomsten uit collecten en vrijwillige bijdragen alleen. Voor een sluitende begroting zijn de inkomsten uit het rendement op het vermogen van onze gemeente noodzakelijk. Het rendement op dit vermogen is de afgelopen jaren door de economische omstandigheden steeds verder teruggelopen. De kerkvoogdij stond voor de lastige opgave dit weer op peil te brengen. Uiteindelijk is besloten een drietal recreatiewoningen te kopen, waardoor het benodigde rendement voor een 85% predikantsplaats gehaald kon worden. Het zal u duidelijk zijn dat de aanschaf hiervan enige tijd in beslag heeft genomen. Omdat deze aanschaf een belangrijke pijler vormt onder de meerjarenbegroting, kon de begroting niet eerder dan twee weken geleden ingediend worden. We zijn dus nu in afwachting van de goedkeuring van deze begroting, zodat we daadwerkelijk toestemming kunnen vragen om te mogen beroepen.

 

Intussen heeft de beroepingscommissie niet stilgezeten. De ingediende namen vanuit de gemeente zijn in kaart gebracht. Ook heeft zij zelf een overzicht gemaakt van beroepbare proponenten binnen de PKN die mogelijk binnen onze gemeente zouden passen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een lijst met kandidaten die de Gereformeerde Bond regelmatig publiceert in hun blad “De Waarheidsvriend”. Aan dit overzicht zijn ook een aantal beroepbare predikanten toegevoegd.

 

Afgelopen week is de beroepingscommissie voor het eerst bijeengekomen. Zij gaat de komende weken de kandidaten uit het zelf samengestelde overzicht onderzoeken op basis van openbaar beschikbare informatie, zoals preken die online staan.

De beroepingscommissie hoopt donderdag 14 februari opnieuw bijeen te komen. Zij hoopt dan een eerste selectie te maken uit het zelf gemaakte overzicht. Voor een voortgaande selectie, zal zij echter toch moeten wachten op het advies m.b.t. mogelijke kandidaten vanuit het zogenaamde mobiliteitsbureau van de PKN, omdat in dit advies namen van geschikte kandidaten kunnen staan die tot op heden niet bij ons in beeld zijn geweest.

 

Van sommige gemeenteleden begrepen we dat zij hooggespannen verwachtingen hebben van de snelheid waarmee de beroepingscommissie haar werk kan doen. Naast de procedurele beperkingen die een rol spelen, is het natuurlijk ook van groot belang dat de commissie haar werk zorgvuldig doet. Er van uitgaande dat we spoedig toestemming zullen ontvangen om te mogen beroepen, is het doel van de kerkenraad om ruim voor de zomervakantie een beroep uit te brengen. Als dit eerste beroep wordt aangenomen, zouden we mogelijk na de zomervakantie weer een eigen predikant kunnen hebben. Als het eerste beroep niet wordt aangenomen, zal het beduidend langer gaan duren.

Gemeenteavond

Het is al lang geleden dat we een gemeenteavond hebben gehad. We proberen u, onder andere via deze nieuwsbrieven, goed op de hoogte te houden, maar u moet natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om als gemeente met uw kerkenraad in gesprek te gaan. Op de komende kerkenraadsvergadering van dinsdag 5 februari zullen we een datum voor een gemeenteavond vaststellen. Op deze gemeenteavond zullen we dan zaken rondom begrotingen en beroepingswerk mondeling toelichten en heeft u de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan.

 

De kerkenraad.