Nieuwsbrief januari 2016

Zusters en broeders,
In de afgelopen week zijn we de grens over gegaan van het jaar 2015 naar het jaar 2016. Als kerkenraad wensen wij u een in alle opzichten gezegend nieuw jaar toe. Wij hopen u in dit nieuwe jaar weer zondag aan zondag te ontmoeten, rond de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. De schrijver van de Hebreeën brief zegt hierover: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Nascholing predikant
Wanneer een predikant in zijn eerste gemeente staat, is hij verplicht tot het volgen van de zogenaamde nascholing. Dat is een traject van ongeveer anderhalf jaar waarin de predikant zeven keer drie dagen naar het opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland gaat om toegerust te worden. Vanwege de tijd die deze opleidingsdagen (inclusief de voorbereiding) in beslag nemen, zal onze predikant in die weken niet beschikbaar zijn voor het werk in de eigen gemeente. In de maand januari is onze predikant van 25 t/m 27 januari niet aanwezig. In voorkomende pastorale situaties kunt u contact opnemen met de scriba van onze gemeente.

Schoolpsalm
Op de laatste gemeenteavond werd de vraag gesteld naar de mogelijkheid van het inpassen van de schoolpsalm(en) in de liturgie. De kerkenraad heeft over dit punt nagedacht en besloten dat tijdens de diensten waarin de eigen predikant voorgaat zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de psalmen die in die week op school door de kinderen geleerd zijn. Dit betekent concreet dat wanneer de schoolpsalm qua inhoud goed ingepast kan worden in de liturgie, de predikant deze een plek zal geven.

Vakantie predikant
Ons predikantsgezin is een aantal dagen weg en wel van 18 t/m 22 januari. In voorkomende pastorale situaties kunt u contact opnemen met de scriba van onze gemeente.

Zondagsschool
Kerst ligt net achter ons. Wat was het een mooi kerstfeest met alle kinderen! Elk jaar is het weer mooi om te zien hoe de kinderen zich inzetten en genieten van hun rol. Samen mogen we bezig zijn met Kerst – de geboorte van onze Heere Jezus Christus. Samen mogen we de Blijde Boodschap aan de mensen laten zien en horen. Wat een voorrecht om hier zo bij betrokken te zijn! We mogen vertellen over de liefde van God. Bidt u mee dat mensen worden geraakt door die liefde, dat ze geraakt worden door God Zelf?
In januari gaat de zondagsschool weer verder. Zondag 10 januari hopen we weer te starten. Wilt u bidden voor goede gesprekken en fijne middagen? Wij weten niet wat het nieuwe jaar gaat brengen. Maar God is trouw, Hij blijft altijd Dezelfde. Ook in 2016 is Hij het Die ons licht geeft in onze nachten. Hij is ons teken van leven!
Alle kinderen en de leiding van de zondagsschool wensen u een voorspoedig 2016!
Bevestiging ambtsdrager
In de morgendienst van D.V. zondag 17 januari 2016 zal broeder Michel van der Werff bevestigd worden in het ambt van ouderling. In deze dienst zullen we dan tevens afscheid nemen van ouderling Gerrit van Vugt, diaken Richard Versteeg en diaken Bouke Boere. We danken hen hartelijk voor het werk dat zij in het midden van de gemeente mochten doen.
Verkiezing ambtsdrager
In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om in eerste instantie één vacature voor het ambt van diaken te vervullen. De gemeente wordt daarom opgeroepen om namen in te dienen van hen die naar de mening van de gemeente voor verkiezing in het ambt van diaken in aanmerking zouden kunnen komen. Indienen van deze namen kan tot en met maandag 11 januari 2016 bij de scriba van de kerkenraad, ouderling C. Nieuwkoop, Burg. Posweg 21. De kerkenraad beveelt deze verkiezingen aan in de voorbede van de gemeente.
Tot slot:
Voor de komende maand wensen we u als gemeente van harte Gods zegen.
De kerkenraad.