Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

 

 

Beroepingswerk

Afgelopen weken is de kerkenraad druk bezig geweest met de voorbereidingen op het beroepingswerk. De volgende zaken zijn gedaan:

 

–      Opstellen van een meerjarenbegroting (op basis van een 85% predikantsplaats)

–      Opstellen van een omschrijving van de gemeente

–      Opstellen van een profielschets van de predikant die we zoeken (zie bijlage nieuwsbrief)

–      Samenstellen van een beroepingscommissie

 

 

De beroepingscommissie bestaat uit drie kerkenraadsleden en drie gemeenteleden:

 

o   Gert Hak (voorzitter)

o   Richard Versteeg

o   Teunis Versteeg

 

o   Geerie Diepeveen

o   Stefanie Nieuwkoop

o   Mientje van Tuijl

 

Nadat we op basis van de ingediende meerjarenbegroting een zogenaamde solvabiliteitsverklaring ontvangen hebben, zullen we meteen om toestemming vragen om te mogen beroepen. Zodra we deze toestemming binnen hebben, vragen we aan het mobiliteitsbureau om advies m.b.t. mogelijke kandidaten. Als de beroepingscommissie dit advies binnen heeft, kunnen ze pas echt aan de slag. Voor die tijd zullen ze al zoveel mogelijk voorbereidend onderzoek doen naar mogelijke kandidaten.

 

Zelf krijgt u tot en met vrijdag 21 december 2018 de tijd om mogelijke kandidaten in te dienen bij de scriba van de kerkenraad op Maasdijk 31.

 

Op de site www.dominees.nl/kandidaten.php kunt u per jaar waarin zij beroepbaar zijn gesteld, zien welke kandidaten nog geen gemeente hebben. Kijkt u dus niet alleen naar 2018, maar ook naar enkele voorgaande jaren.

Bij het vinden van informatie over een kandidaat op het internet, kunt u een zoekmachine zoals Google gebruiken. Door het intypen van de naam in combinatie met het woord “proponent”, kunt u vaak al veel informatie vinden over een mogelijke kandidaat. Meestal vindt u dan al links naar profielen op sociale media zoals LinkedIn of Facebook.

Als u wilt weten in wat voor gemeenten hij voorgaat en hoe vaak hij voorgaat, kunt u de zoekterm “kerktijden” toevoegen. Als u een dienst wilt beluisteren, kunt u de zoekterm “kerkdienstgemist” toevoegen.

 

Als u een dominee in gedachten heeft die al een bepaalde gemeente dient, dan kunt op de site www.dominees.nl/gemeentes.php in de informatie van de gemeente zien of hij al (bijna) 4 jaar in die gemeente staat en dus (binnenkort) beroepbaar is.

 

Voor de meest actuele stand van het beroepingswerk m.b.t. een bepaalde kandidaat of dominee kunt u het beste kijken op de site www.kerktijden.nl/beroepingswerk.

 

Als kerkenraad en beroepingscommissie hopen we op veel namen vanuit de gemeente. Dien niet alleen een naam van één of meerdere kandidaten in, maar schrijf ook per kandidaat erbij waarom u deze kandidaat geschikt acht voor onze gemeente. Houdt u hierbij ook de profielschets die de kerkenraad heeft opgesteld in gedachten. Vergeet niet uw lijst met namen van kandidaten te voorzien van naam, plaats, datum en handtekening.


 

Gebed voor het beroepingswerk

In de periode die achter ons ligt hebben we afscheid genomen van onze predikant en zijn gezin. Zij waren voor onze gemeente, en voor Poederoijen, een verbindende factor. Nu zij weg zijn ligt er voor ons als gemeenteleden een grote verantwoordelijkheid. De grootste taak is weggelegd voor onze kerkenraad en straks de beroepingscommissie.

Zij zijn het die concreet gaan zoeken naar een nieuwe dominee, een nieuwe herder en leraar.

 

Maar wij als gemeenteleden dragen die verantwoordelijkheid mee. Daarom doen we een krachtig appel op u! De komende kerkenraadsvergaderingen worden, meer nog dan anders, ondersteund door gebed uit de gemeente.

Wij roepen alle gemeente leden op om een half uur voordat de kerkenraad samen komt voor belangrijke ontwikkelingen in het beroepingswerk naar de kerk te komen.

 

We willen als gemeente en kerkenraad met elkaar stil worden voor Gods troon, Hem zoeken in het zingen van liederen, in stilte en in gebed. We bidden dat de kerkenraad en beroepingscommissie eensgezind en in afhankelijkheid van de Heilige Geest hun keuzes mogen maken. En dat de kerkenraads- of beroepingscommissie leden zich gedragen mogen voelen door God en Zijn gemeente als zij de kerk verlaten en hun vergadering openen. Wat een bemoediging zou uw komst en ons gebed voor hen zijn in hun zware taak! Het is zoals geschreven staat in Lukas 11:13: “Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”

 

De eerste keer heeft dit gezamenlijke gebed plaatsgevonden voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering van donderdag 6 december. Over volgende keren wordt u ingelicht door middel van de kerkbode en de afkondigingen aan het begin van de kerkdienst.

 

 

Pastoraat

In Exodus 17:8-16 lezen we dat het volk Israël moet strijden tegen een sluw en listig volk. Een volk dat God verafschuwde. We lezen dat Mozes samen met Aäron en Hur de berg opgaat. Het merkwaardige is, dat wanneer Mozes zijn staf omhoog heft en God om hulp roept, Israël de overhand heeft en wanneer Mozes zijn handen laat zakken om even te rusten, Amalek de overhand heeft.

Wanneer Mozes zijn handen opheft naar God, dan is dit een houding van gebed. Mozes gelooft dat God alleen de overwinning kan behalen, en in het vertrouwen op God en het geloof dat God de strijd kan winnen, gaat Mozes bidden tot God.

 

Een prachtige les voor ons in ons dagelijkse leven. Want hoeveel strijd hebben wij niet te voeren?

Strijd tegen zonde, begeerte, maatschappelijke druk, tegen ziekte, rouw of eenzaamheid. Wat kunnen we ons moedeloos en alleen voelen in de strijd.

 

We lezen verder; Mozes wordt moe. Maar zijn broeders, zijn vrienden komen hem te hulp. Aäron en Hur ondersteunen de zwaar geworden armen van Mozes. En zo ondersteunen ze hem in het gebed en de smeekbede naar God toe.

 

En zo mogen ook wij strijden. Net als Mozes mag ook u uw handen opheffen naar God, mag u het van Hem verwachten. Binnen uw strijd in gebed met God kan het zijn dat u moe begint te worden, dat uw aandacht verslapt en uw vertrouwen stilaan afneemt. Geef dan niet op, stop de strijd niet, maar roep de hulp in van broeders en zusters om u heen.

 

Binnen onze gemeente is er een pastoraal team van ouderlingen dat ondersteund wordt door de kerkelijk werker. Wij gaan ontzettend graag met u de strijd aan tegen de moeite en pijn in uw leven. Als uw armen zwaar worden, als u moe begint te worden, als uw vertrouwen begint af te nemen; wilt u dat ons dan laten weten? Ook als u zich niet herkent in het ervaren van strijd maar er andere redenen zijn waarom u behoefte heeft aan bezoek, wilt u het ons dan laten weten?

Samen gemeente zijn, is samen strijden. U staat er nooit alleen voor!

 

Neem gerust contact op met de scriba, beide andere pastorale ouderlingen of met de kerkelijk werker.

 

Afscheid zondagsschool

Al vele jaren nemen de oudste kinderen van de zondagschool afscheid tijdens de Kerstviering van de zondagschool op tweede Kerstdag. Na goed overleg tussen de kerkenraad en leidinggevenden van de zondagsschool is echter besloten om het moment van afscheid met ingang van het seizoen 2018/2019 te verschuiven naar het einde van het winterwerkseizoen.

De twee belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat er op deze wijze geen gat van een meer dan een half jaar valt tussen het afscheid van de zondagsschool en de start van de catechisatie in het nieuwe seizoen en dat het afscheid van de kinderen een plek krijgt in het midden van de gehele gemeente.

Dit betekent concreet dat we in de dienst waarin we als gemeente het winterwerk afsluiten, ook afscheid nemen van de kinderen die de zondagsschool verlaten. Daarbij verwelkomen we hen op de catechisatie. Met dit besluit hopen we de gehele gemeente meer te betrekken bij de geloofsontwikkeling van onze jongeren.

De kerkenraad.