Nieuwsbrief 11-2014

Zusters en broeders,

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het winterseizoen 2014 / 2015. Inmiddels zijn alle activiteiten in de gemeente van start gegaan. Dankbaar mogen we constateren dat er een goede opkomst is over de volle breedte van het gemeentewerk, in het bijzonder tijdens de zondagse erediensten. We hopen en bidden dat de gemeente mag groeien in de diepte en de breedte.

Door middel van deze nieuwsbrief willen we een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

 

Zondagsschool:

Het winterseizoen is weer begonnen en dat betekent dat ook de zondagsschool weer van start is gegaan! De eerste zondag van dit seizoen was het thema: ‘meer dan genoeg’ (het jaarthema van de HGJB). We hebben nagedacht over het verhaal ‘het manna in de woestijn’ en hebben genoten van een heerlijke high tea. Nu werken we bij de onderbouw over ‘de schepping’ en bij de bovenbouw over ‘bidden’.

Het geld dat we dit jaar ophalen is bestemd voor Open Doors. We hebben kaarten gemaakt en elke week sturen we een kaart op naar een kind dat vervolgd wordt om zijn of haar geloof. We bidden dan ook heel speciaal voor dat kind en we geloven dat God dat zal zegenen! Bidt u mee? Voor de kinderen van de zondagsschool, voor de leiding, maar juist ook voor de vervolgde christenen?

 

Vacature kerkenraad:

Zoals u vorige week in de Hervormde Kerkbode hebt kunnen lezen, heeft broeder Cees van Tuijl om persoonlijke redenen gemeend per 31 december a.s. zijn ambt als ouderling–kerkrentmeester neer te leggen. Ten einde te komen tot de vervulling van de vacature die daardoor ontstaat, wordt de gemeente opgeroepen namen in te dienen van hen die volgens u/jou voor verkiezing in aanmerking zouden kunnen komen. Indienen van deze namen dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van naam en adres en voorzien van een handtekening. Het indienen van namen kan t/m zaterdag 15 november bij de scriba van de kerkenraad, ouderling Kees Nieuwkoop, Burg. Posweg 21. Indien nodig zal de verkiezingsvergadering worden gehouden op dinsdag 2 december. We bevelen de verkiezingen aan in uw voorbede.

 

Kerst Sing-Inn:

Op D.v. zaterdag 20 december organiseert de World Servants-groep van Poederoijen een Kerst Sing-Inn in het teken van advent en kerstfeest. Aan deze kerst  Sing-Inn zal medewerking worden verleend door het jongerenkoor Haeel immanoe uit Brakel. De toegang is gratis. De opbrengst van de te houden collecte zal in zijn geheel ten goede komen aan de World Servants-groep, die in de zomer van 2015 naar Zambia zullen gaan om daar klaslokalen te gaan bouwen. Verdere informatie ontvangt u later. Nu al vast heel hartelijk welkom!

 

Kerkrentmeesterlijke zaken:

Afgelopen week is er in de Rank een nieuwe kopieermachine geplaatst. Als iemand daar gebruik van wil maken, neem dan even contact op met de scriba Kees Nieuwkoop of met Gerrit van Veen. Zij helpen u dan graag verder. Als er binnen de gemeente iemand is die belangstelling heeft voor de oude machine dan kan hij of zij contact opnemen met één van de eerder genoemde personen.

In de loop van deze maand ontvangt u de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage over het tweede half jaar 2014. Graag willen we de actie vrijwillige bijdrage weer hartelijk bij u aanbevelen.

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe het staat met de restauratie van de kerktoren. Wij hebben begrepen dat daar voor 2015 geld voor is gereserveerd. Voor de uitvoering van het werk en wat dat voor ons als gemeente zou kunnen betekenen is er contact met het gemeentebestuur. Deze zou het liefst zien dat we als gemeente de toren van hen overnemen. Hiermee volgen zij een landelijke trend. De adviezen van de RCBB zijn hierover zeer terughoudend. U zult begrijpen dat ook wij niet staan te springen. We stellen ons constructief op en zullen op enig moment, indien nodig advies vragen bij het RCBB.

 

Tot slot

Rest ons u en jou een gezegende tijd te wensen.