Nieuwsbrief 10-2014

Zusters en broeders,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe winterseizoen. In de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om alle gemeente-activiteiten weer van start te kunnen laten gaan. Daarnaast is er ook een stuk bezinning geweest op het gemeente-zijn. Tijdens een gemeenteavond op 30 april jl. hebben we daar al met elkaar over gesproken. Meer hierover leest u onder het kopje liturgie.

Liturgie

Met liturgie bedoelen we meestal de gang van zaken in de zondagse kerkdienst. Er is een bepaalde volgorde en ieder onderdeel heeft een bedoeling. Uiteindelijk moet de liturgie de gemeenteleden helpen in hun beleving van de ontmoeting met God en met elkaar. Als we gaan ontdekken dat het in de liturgie uiteindelijk gaat om de ontmoeting met God, dan vraagt dat van ons dat we zorgvuldig met de liturgie omgaan. Met deze gedachte in het achterhoofd heeft de kerkenraad in de afgelopen jaren verschillende keren gesproken over de onderdelen van de liturgie. Na gepeild te hebben hoe de gemeente aankijkt tegen de liturgie, heeft de kerkenraad besloten om een aantal kleine wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht. Het gaat om de volgende zaken:

  • Het gaan staan tijdens het intochtslied en votum & groet.
  • De inzameling van de gaven na de gebeden (tijdens het voorspel vóór de slotzang).
  • Het gezongen ‘Amen’ na de zegen.

Wat het eerste punt betreft is het een uiting van eerbied en respect voor God om te gaan staan op het moment dat Hij ons groet. Wanneer de burgemeester op bezoek komt en ons een hand wil geven, gaan we uit respect staan. Het spreekt vanzelf dat we dat zeker doen wanneer God ons aan het begin van de kerkdienst begroet.

Wat betreft de inzameling van de gaven, staat deze momenteel op een wat wonderlijke plaats, namelijk vóór de preek. De collecte kan echter niet losgezien worden van de voorbeden. In het slotgebed bidden we voor de mensen in nood, dichtbij en ver weg. Vervolgens mogen we de daad bij het woord voegen door onze gaven voor deze mensen te geven in de collecte. Bovendien hoort de collecte plaats te vinden nadat God tot ons gesproken heeft via preek. Uit dankbaarheid voor en uit gehoorzaamheid aan Gods Woord mogen wij vervolgens onze gaven geven. Er zijn meer redenen te noemen maar het is vooral belangrijk om te zien dat het bij de collecte niet alleen gaat om het geven van geld. Het is een symbolische handeling waarin we onszelf geven aan God Die Zijn genade en goedheid heeft geschonken in de Woordverkondiging. Vandaar dat we voortaan collecteren vóór de slotzang.

Wat het gezongen ‘amen’ na de zegen betreft, is het tot nu toe gebruikelijk dat we in bijzondere diensten na de zegen couplet 3 van lied 138 uit de bundel Op Toonhoogte zingen (Amen, amen, amen…). Het is de bedoeling dat we dit voortaan in elke kerkdienst zingen. Het woord ‘amen’ is een woord dat veel mensen weinig meer zegt. Dat is jammer want het heeft een prachtige betekenis. Het komt van een Hebreeuws woord dat ‘vast’, ‘zeker’ of ‘waarheid’ betekent. Als je ‘amen’ zegt aan het eind van een gebed of een zegen is dat een mondelinge ondertekening waarmee je bevestigt en aanneemt wat er gezegd is. Eigenlijk zeg je ermee: het is waar, het gaat ons allemaal aan en ook mij persoonlijk. En vervolgens laat je het dan ook waar en zeker in je leven zijn. Dat betekent dat je in de zegen ook een roeping hoort om een zegen te zijn voor de mensen om je heen. In de bijbel is het woord ‘amen’ niet voor niets een woord dat gezegd wordt door het volk (Vgl. Deut. 27:15-26; Neh. 8:7; Ps. 106:48). Vandaar dat het een goed gebruik is om als gemeente de zegen te beantwoorden met een zingend ‘amen’. Het is de bedoeling dat we vanaf de startzondag (21 september) deze wijzigingen invoeren.

Kerkrentmeesters

We zijn blij en dankbaar dat we vanaf deze week een derde organist in ons midden hebben. Gerrit van Veen gaat het team van organisten versterken. Hij deed dat zo nu en dan al samen met zijn schoonmoeder. Vanaf nu gaan ze met z’n drieën om de beurt de gemeente zang begeleiden. We wensen Gerrit en ook Jennie en Marja veel vreugde en zegen bij het orgelspelen.

In de maand augustus ontvangt u meestal de acceptgirokaart voor de solidariteitskas (zeg maar de contributie van de kerk). Door een foutje in het proces is er iets misgegaan bij de bestelling van de materialen voor de solidariteitskas. Inmiddels is de fout hersteld en zullen de acceptgiro’s de komende week bij u bezorgd worden

Zondagsschool

Vanaf 28 september 14.00 uur starten we weer met de zondagsschool! Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 zijn van harte welkom. We beginnen dit jaar met een echte ‘high tea’! Kinderen van groep 1-4 worden in het bovenzaaltje verwacht en kinderen van groep 5-8 worden in de Rank verwacht. We hopen dat jullie allemaal van de partij zijn. Als leiding van de zondagsschool zien we er naar uit om jullie (weer) te ontmoeten!

Tot slot

Rest ons u en jou langs deze weg een gezegend winterseizoen te wensen.

De kerkenraad.