Nieuwsbrief 02-2014

P/a Burg. Posweg 21

      5307 HA Poederoijen

tel. 041867-2782   

e-mail scriba@hervormdpoederoijen.nl

website: www.hervormdpoederoijen.nl

 

Nieuwsbrief:

Zusters en broeders,

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2014, met op de achterkant de activiteitenagenda voor de maand februari. We hopen dat de geplande activiteiten weer allemaal door kunnen gaan en dat ze tot zegen mogen zijn voor ons als gehele gemeente.

Viering Heilig Avondmaal. Op de volgende zondagen zal in 2014 het Heilig Avondmaal worden gevierd: 23 februari, 18 mei, 31 augustus en 7 december.

Beroepingswerk. Inmiddels zijn een aantal zaken geregeld en bekend. De familie van Campen hoopt op donderdag 27 februari hun intrek te nemen in de pastorie. We wensen hen nu al een goede overkomst. Ongeveer een maand later, op zondag 30 maart, zal dan de bevestiging en intrede plaatsvinden. De bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst en zal geleid worden door de vader van proponent A.B. van Campen, onze oud-predikant Dr. M. van Campen. In de middagdienst zal dan Ds. A.B. van Campen zijn intrede doen in de gemeente. De komende maand zal vooral in het teken staan van de voorbereidingen voor die dag. De kerkenraad hoopt zich daar de komende week in zijn vergadering verder op te bezinnen.

Pastorie. Direct verbonden met de overkomst van de familie van Campen is het klaarmaken van de pastorie. Op dit moment vinden de laatste werkzaamheden plaats. Met aannemer en onderaannemers is afgesproken dat zij op vrijdag 7 februari allemaal klaar zijn met hun werkzaamheden. Vanaf maandag 10 februari zal dan de schoonmaak beginnen. Zij die zich al hebben opgegeven zullen door Hendrik Roseboom benaderd worden. Als er mensen zijn die zich nog op willen geven, dan kan dat. Alle hulp is welkom. De bouwcommissie gaat op zaterdag 8 februari, (IJs en weder dienende) het buitenterrein inrichten. Dat betekent: schutting plaatsen, omheining maken, etc. etc. Ook hierbij is alle hulp heel erg welkom. Onze aanstaande predikant zal dan ook van de partij zijn om samen met ons de klus te klaren. Kom dus gerust langs want ook hierbij geldt: vele handen maken licht werk.

Verjaardagfonds. In het afgelopen jaar was de opbrengst van het verjaardagfonds bestemd voor de bouw van de pastorie. De opbrengst bedroeg € 688,12. Zoals al in de kerkbode is vermeld, zal dit bedrag worden aangewend voor de buitenverlichting van de pastorie. Deze is inmiddels besteld en zal op korte termijn worden gemonteerd.

In 2014 hopen we de opbrengst van het verjaardagfonds te besteden aan de op te zetten Hospice in de Bommelerwaard. Een Hospice, soms ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijke zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is. Er zijn verschillende soorten Hospicezorg. Bijvoorbeeld de zogenoemde bijna-thuis huizen, waar steeds vrijwilligers aanwezig zijn. Of het High-Care Hospice, waar 24 uur per dag medische zorg aanwezig is. In een Hospice gaat veel aandacht uit naar de palliatieve zorg. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert men een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. Doel van de Hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Er is een grote vraag naar Hospicezorg. We bevelen het verjaardagfonds heel hartelijk bij u aan..!

Stichting Als een Lopend Vuurtje gaat weer fris van start! De voorbereidingen van stichting Als een Lopend Vuurtje zijn alweer volop bezig. Voor nu: reserveer zaterdag 7 juni 2014 alvast in uw agenda en nodig iedereen uit om deze dag met u mee te fietsen. Hierbij gaat natuurlijk het gezegde op: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Wij heten u in ieder geval alvast van harte welkom en hopen u te ontmoeten op 7 juni 2014! In maart wordt bekend wat het goede doel is waar we dit jaar voor zullen gaan fietsen. Mocht u meer informatie willen over de fietstocht ‘Als een Lopend Vuurtje’, dan kunt u een kijkje nemen op onze website: www.lopendvuurtje.info. Hierop zal telkens nieuwe informatie geplaatst worden met betrekking tot de fietstocht van 7 juni 2014. Ook zijn wij te volgen op de sociale media Facebook en Twitter! Voor overige vragen kunt u ook een mail sturen naar 2007lopendvuurtje@gmail.com

Tot slot. Aan het einde van deze nieuwsbrief wensen we u allen een gezegende maand februari waarin we elkaar iedere zondag mogen ontmoeten rond het geopende Woord van onze God.

De Kerkenraad.