Nieuwsbrief 01-2015

Zusters en broeders,

In de afgelopen week zijn we de grens over gegaan van het jaar 2014 naar het jaar 2015. Als kerkenraad wensen wij u een in alle opzichten gezegend nieuw jaar toe. Wij hopen u in dit nieuwe jaar weer zondag aan zondag te ontmoeten, rond de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. De schrijver van de Hebreeën brief zegt hierover: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Vakantie:

Ons predikantsgezin geniet de komende week van een wel verdienden vakantie. Voor pastorale zaken kunt u deze week contact opnemen met Ouderling Gert Hak, Maasdijk 31, tel. 674885.

Zondagsschool:

De afgelopen weken hebben de kinderen uit de bovenbouw gewerkt aan het thema: ’Bidden; naar Gods wil, met dankzegging, lofprijzing en volharding’. Bij de onderbouw hebben ze gewerkt aan de komst van de Here Jezus. Ook hebben de kinderen heel hard geoefend voor het kerstfeest. Er moesten weer vele nieuwe liedjes geleerd worden, wat soms eigenlijk wel eens moeilijk was. Maar de kinderen hebben supergoed hun best gedaan.

Als deze nieuwsbrief uitkomt, is het kerstfeest al voorbij en zit de vakantie er weer op. De zondagsschool begint weer op zondag 11 januari 2015. We gaan fijn met elkaar luisteren naar verhalen uit de Bijbel, praten en zingen over de Here Jezus. Kom je ook (weer)??

Restauratie kerktoren:

In het achter ons liggende jaar heeft het college van kerkrentmeesters herhaaldelijk overleg gehad met het gemeentebestuur van Zaltbommel. Het voorlopige resultaat is als volgt:

De gemeente Zaltbommel gaat in het jaar 2015 de toren restaureren. Hierbij wordt al het achterstallig onderhoud weggewerkt, waarna de toren weer volledig up-to-date zal zijn. Vervolgens heeft het gemeentebestuur van Zaltbommel de Hervormde Gemeente Poederoijen en Loevestein een voorstel gedaan om het eigendom van de toren met ondergrond ‘weer’ over te dragen aan de Hervormde Gemeente. Als Hervormde gemeente zouden we dan weer eigenaar worden van de toren met de daarbij behorende verplichtingen. Op dit moment zou het niet verstandig zijn om via de nieuwsbrief verdere details van een eventuele overeenkomst met het gemeentebestuur in de openbaarheid te brengen. In de laatst gehouden kerkrenraadsvergadering heeft de kerkenraad het voorstel van het college van kerkrentmeesters overgenomen, om nu eerst een advies te vragen aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Aan de hand van dit advies zullen we u t.z.t. op een gemeenteavond nader informeren.

Kerkrentmeesterlijke zaken:

Er is een wijziging voor wat betreft het aanschaffen van collectebonnen. Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor de aanschaf van collectebonnen terecht bij ouderling-kerkrentmeester Hans Bok, Dorpsweg 14. U kunt hem telefonisch bereiken via nummer 0622982286. Voor zover dit nog niet bekend is, het gebruik van collecte bonnen kan u een belastingvoordeel opleveren.

Afscheid:

Aan het begin van het nieuwe jaar moeten we direct ook al afscheid nemen. Afscheid nemen van Cees van Tuijl als ouderling-kerkrentmeester van onze gemeente. Bij de bevestiging van zijn opvolger, in de persoon van Johan Brienen willen we daar nog nader bij stil staan. Toch willen we hier, via onze nieuwsbrief toch ook enkele woorden aan dit afscheid wijden. Cees heeft vanaf medio 2004 de ’Kerkrentmeesterlijke kar’ getrokken. Met de aan hem geschonken gaven heeft Cees gedurende ruim 10 jaar al het mogelijke in het werk gesteld om de financiële positie van onze gemeente voor de toekomst veilig te stellen. Daarnaast heeft hij in de afgelopen 10 jaren heel veel tijd en energie gestoken in een tweetal grote projecten. Recent was dat de bouw van de nieuwe pastorie en alles wat daarmee te maken had. Maar ook de restauratie van het tongewelf van onze kerk in 2006 heeft hij financieel en praktisch mogen begeleiden. Een klus die er niet om loog. Cees, we willen je heel hartelijk danken voor alles wat je voor ons als gemeente hebt mogen doen in de afgelopen 10 jaar. We wensen je, samen met Mientje van harte Gods zegen voor de komende tijd.

Tot slot:

Voor de komende maand wensen we u als gemeente van harte Gods zegen.

De kerkenraad.