Kerkbode week 24-2015

Predikant: Ds. A.B. van Campen, Burg. Posweg 2a,

5307 HA Poederoijen, tel 0418-841187

e-mail dominee@hervormdpoederoijen.nl

Scriba:            Dhr. C. Nieuwkoop, Burg. Posweg 21, 5307 HA Poederoijen, tel. 0418-672782,

e-mail scriba@hervormdpoederoijen.nl

Website: www.hervormdpoederoijen.nl

Bank:   Kerkrentmeesters NL67 RABO 0310302625

Diaconie NL97 RABO 0310300339

 

Zondag 14 juni

9.30 uur Ds. A.B. van Campen (viering Heilig Avondmaal)

18.30 uur Ds. A.B. van Campen (dankzegging Heilig Avondmaal)

Bij de diensten – Komende zondagmorgen zal voor in de kerk een gedekte tafel staan. We mogen geloven dat Jezus Christus de Gastheer is die ons roept om met Hem brood en wijn te delen. Hij is het die dan zegt: komt allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven. Er zijn nog steeds velen die zichzelf de vraag stellen: mag ik aan het avondmaal gaan? waarbij men het antwoord op die vraag zoekt in zichzelf. Men vraagt zich af er wel voldoende schuldbesef en genoeg geloof is. Wie die vragen serieus neemt, zal nooit aan het avondmaal kunnen gaan. Als er in het avondmaalsformulier gesproken wordt over zelfonderzoek, dan is dat niet bedoeld om je af te vragen of je wel of niet mag deelnemen aan het avondmaal. ‘Het zelfonderzoek is hetzelfde als in de spiegel kijken voordat we naar het feest gaan. Is alles in orde met kleding en haar? Als iets niet in orde is, moet het haastig recht gezet worden. Maar je piekert er niet over de bruiloft van je kind te missen’. (A. van de Beek). Zo bedoelt Paulus het ook als hij zegt in 1 Korinthe 11:28 ‘Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker’. Paulus zegt dus niet: laat ieder mens zichzelf beproeven en eventueel wegblijven bij de tafel als er nog het nodige aan schort bij jezelf. Nee, als je ontdekt dat er dingen rechtgezet moeten worden tussen jou en God of tussen jou en een ander, haast je dan om dat te doen. En als je dan op zondag de stem van Jezus Christus hoort die jou uitnodigt om aan tafel te gaan, dan sta je op en belijd je daarmee dat je niet zonder Zijn vergeving en genade kan leven.

In de morgendienst gaat de preek over psalm 84. ’s Avonds vervolg ik de serie over de Tien Geboden. We staan stil bij het achtste gebod: U zult niet stelen. Wij betrekken dit gebod al snel op ons eigen bezittingen: wat ik heb, dat is van mij en daar moet een ander van afblijven. En je moet zelf ook van de spullen van een ander afblijven. Toch missen we dan de kern van het achtste gebod. Met dit gebod gaat het God om gerechtigheid en dat heeft alles te maken met een eerlijke verdeling van onze bezittingen en ons voedsel. Al ons geld, ons bezit en ons eten en drinken hebben we van God gekregen. Uiteindelijk is alles van Hem en wij hebben alles te leen. En met geleende spullen ga je zorgvuldig om. God heeft ons geld en bezittingen toevertrouwd, niet omdat wij daar recht op hebben maar om er in dankbaarheid van te genieten en uit te delen aan mensen die tekort komen. Uiteindelijk gaat het in het achtste gebod om de vraag: ontneem ik anderen het levensonderhoud dat ze nodig hebben om te bestaan? Niet stelen heeft dus ook alles te maken met onze levensstijl en met ons consumptiepatroon. Wij gooien eten weg terwijl anderen van de honger doodgaan. Wij dragen kleding die gemaakt is door kinderen die voor een hongerloontje werken en niet naar school gaan. Dat zijn ook vormen van stelen.

Zieken – We denken aan Willie den Tek (Burg. Posweg 9) die een chemokuurbehandeling ondergaat. Het is voor haar een lang en zwaar traject. We bidden haar en Chris Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

Ook denken we aan Arie Versteeg (Maarten van Rossumweg 15) die tot zijn teleurstelling langer moet wachten op uitslagen. Laten we bidden of God zegenend om Arie en Coby heen wil staan.

Bouwcommissie – Een aantal weken geleden heeft een oproepje in de kerkbode gestaan waarin gevraagd werd om de bouwcommissie te komen versterken. Bas van Steenbergen heeft aangegeven deel te willen uitmaken van de bouwcommissie. Wij danken Bas voor zijn bereidwilligheid en heten hem van harte welkom. We hebben gewacht tot we compleet zijn en zullen dan ook binnenkort een vergadering plannen.

Voor u gelezen – ​ Het avondmaal is niet altijd even eerbiedig gevierd, in de loop der tijden. In de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, 1 Korinthiërs 11:17-34 lezen we zelfs al dat er misbruik werd gemaakt van de viering. In die tijd werd het avondmaal nog gevierd na een werkelijke maaltijd: een ‘agapè-maal’, een liefdesmaaltijd. Je kunt daarover ook lezen in Handelingen 2:46. Men brak het brood aan huis en gebruikte de maaltijden met blijdschap. De rijken namen voedsel voor de armen mee en zo deelde men de overvloed. Maar in de gemeente van Korinthe liep dat al gauw uit de hand. De rijken aten alles op en de armen hadden het toekijken. Het werd een dronkemansbende! Geen wonder dat de apostel daar een stokje voor steekt en de gemeente erop wijst dat men zo op een onwaardige wijze het avondmaal viert, zichzelf tot een oordeel! Helaas is dat woord in de kerk later totaal misverstaan. Men heeft gedacht dat Paulus bedoelde dat je het avondmaal ‘waardig’ moet zijn. Zodoende vind je nog in bepaalde gemeenten zeer meelevende kerkgangers en overtuigde christenmensen die toch het avondmaal niet meevieren, omdat ze van mening zijn dat ze niet waardig zijn om brood en wijn uit Christus’ hand te ontvangen. Dat is, dunkt me, een jammerlijk misverstand! Het avondmaal is immers juist voor hen die het niet waard zijn en dat willen weten ook. Jezus is niet gekomen voor ‘rechtvaardigen’, maar voor zondaars. Brood en wijn zijn juist de tekenen van zijn genade, van zijn vergevende barmhartigheid! Wanneer Paulus spreekt over ‘onwaardig eten en drinken’, dan bedoelt hij daar niet mee dat je pas avondmaal mag vieren als je voldoet aan een bepaalde geestelijke graadmeter. Hij wil met zijn opmerking alleen bereiken dat het avondmaal eerbiedig wordt gevierd en niet verwordt tot een bandeloze bende (In: André F. Troost, Als ik op zondag wakker word).

Verantwoording – De collecte van afgelopen zondag, bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de predikantsplaats heeft € 219,30 opgebracht. De extra collecte bij de uitgang, voor hetzelfde doel heeft € 137,85 opgeleverd. De Loevesteincollecte bracht € 76,15 op. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven!

Collectedoelen – Komende zondag mag u uw gaven geven voor de instandhouding van de eredienst en de predikantsplaats (1e collecte) en het ouderenwerk (2e collecte). Alle collecten van harte bij u en jou aanbevolen!

Kinderoppas – Komende zondag passen Jacqueline Kolbach en Suzanne van Vugt op de allerkleinsten. Veel oppasplezier toegewenst!

Kerkauto – Zij die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met br. C. van Tuijl, E. v. Wissekerkeweg 6, tel. 672289. Schroomt u niet om, indien nodig hier gebruik van te maken.

Website – Voor allerlei informatie over onze gemeente kunt u onze website raadplegen, www.hervormdpoederoijen.nl. Wilt u iets op de site geplaatst hebben, neem dan contact op met de scriba.

Ten slotte – Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien, Luuk en Fleur, ds. A.B. van Campen